Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking Communicatie externe relaties Corsa
Verwerkingsnummer 3591
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Zakelijke netwerkcontacten bij externe organisaties zoals o.a. universiteiten en kennisinstellingen die nodig zijn bij de totstandkoming van adviezen, publicaties en signalementen van de RVS en CEG en het onderhouden van deze netwerkcontacten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornaam, voorletters, titelatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (zowel privé als werk).
Verzameldoel Verwerkingen van voor communicatie benodigde gegevens van externe relaties in het relatiebeheerprogramma CORSA ten behoeve van het toezenden van informatie, publicaties en signalementen van de RVS en CEG.
Bewaartermijn De gegevens worden verwijderd op verzoek van betrokkene of uiterlijk één jaar nadat de realtie tussen betrokkene en de RVS of CEG is verbroken.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerkingen van voor communicatie benodigde gegevens van externe relaties in het relatiebeheerprogramma CORSA ten behoeve van het toezenden van informatie, publicaties en signalementen van de RVS en CEG. De wettelijke verplichting i.v.m. de AVG.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Algemeen secretaris RVS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND