Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking contactgegevens leveranciers door FDC
Verwerkingsnummer 3629
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Zakelijk adres te weten naam, adres, woonplaats, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf of leverancier en de IBAN en BIC code.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zakelijk adres te weten naam, adres, woonplaats, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf of leverancier en de IBAN en BIC code.
Verzameldoel Voor het uitbetalen van facturen.
Bewaartermijn Wettelijke termijn van financiele stukken bij de overheid.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien gegevens niet worden aangeleverd kan er geen uitbetaling plaatsvinden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verwerking contactgegevens door het Financieel Diensten Centrum van het ministerie van VWS ten behoeve van het uitbetalen van facturen aan leveranciers van de RVS en het CEG. Het bewaartermijn van onderliggende documenten van afgeronde contracten is 7 jaar, na beëindiging contract.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Fiancieel Diensten Centrum van het ministerie van VWS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND