Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Risicoverevening
Verwerkingsnummer 3746
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van Langdurige Zorg

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die betaalde zorg ontvangen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Categorie van betrokkenen; verzekerden voor de zorgverzekering
Verzameldoel Categorieën van te verwerken persoonsgegevens; gewoon, financieel economisch, bijzondere persoonsgegevens; gegevens over gezondheid. zie voor meer informatie de PIA die als bijlage wordt toegevoegd.
Bewaartermijn Op basis van artikel 5, eerste lid, onderdeel e, van de AVG, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Het verwerkingsdoeleinde is de statische onderbouwing van de aan de vereveningcriteria verbonden gewichten per klasse. Dit is noodzakelijk voor het goed functioneren van het risicovereveningsysteem (cruciaal voor de werking van Zvw). Zie verschillende doeleinden beschreven in de PIA die als bijlage wordt toegevoegd.
Bron In dit geval zijn dit de zorgverzekeraars
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het leveren van een valide basis van en een onderbouwing voor de vereveningscriteria en van de bedragen (gewichten) per klasse die aan die criteria worden verbonden. De valide basis van en onderbouwing voor dragen bij aan de kwaliteit van de voorspelling van de schadelast voor rekening van de zorgverzekeraar. Dit draagt vervolgens bij aan een goed functionerend risicovereveningssysteem en dit is cruciaal voor de werking van het solidaire Nederlandse zorgstelsel, betaalbare toegankelijke zorg etc
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aanleverende partijen: Zorgverzekeraars Vektis Belastingdienst Dienst uitvoering Onderwijs Uivoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wlz uitvoerders Verwerkers: Zorginstituut Erasmus School of Health Policy & Management Stichting Zorgttp Stichting Informatievoorziening Zorg

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van Langdurige Zorg
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND