Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BRI - Afhandeling Wob-verzoeken
Verwerkingsnummer 3763
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) WOB verzoeker
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Verzameldoel Correspondentie met de Wob-verzoeker, Verstrekken van via de Wob opgevraagde documenten, Verwerken gegevens Wob-verzoek.
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Adres/Woonplaats gegevens verplicht. Indien dit niet het geval is kunnen wij niet aan onze wettelijke plicht voldoen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Derde-belanghebbenden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Alle informatie die het CBG beschikbaar heeft ter uitvoering van haar wettelijke taak. Dit omvat o.a. NAW-gegevens Telefoonnummers Emailadressen Dossier gegevens Communicatiegegevens
Verzameldoel Verzamelen gegevens omwille WOB verzoek Verwerken gegevens WOB verzoek
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
Bron Alle informatie die het CBG beschikbaar heeft ter uitvoering van haar wettelijke taak. Dit omvat alleen gegevens reeds beschikbaar binnen het CBG.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verzamelen gegevens die onder Wob-verzoek vallen
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • WOB verzoeker (nadat de gegevens zijn ontdaan van vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens)
  • Specifiek geautoriseerde medewerkers van het CBG
  • Derde-belanghebbenden, die de documenten ontvangen om daarover een zienswijze te kunnen geven.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND