Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verdringing op de arbeidsmarkt 2017
Verwerkingsnummer 3926
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Respondenten: mensen in de (potentiele) beroepsbevolking, in de leeftijd 45-65 jaar, laagopgeleid (opleidingsniveau tot en met MBO)
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens, beroep, leeftijd, opleidingsniveau, verder geen persoonsgegevens maar wel gegevens die in samenhang herleidbaar zijn tot individuele respondenten, met name arbeidsmarktsituatie
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn contactgegevens: gegevens niet in bezit van SCP Andere gegevens: bewaren tot 10 jaar na dataverzameling conform VSNU richtlijn Ruwe data: DVD’s en andere dragers, contactgegevens op papier vernietigen na rapportage en veiligstellen inhoud op afgeschermde schijf
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP-onderzoekers op het terrein van arbeid

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND