Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BRI - Afhandeling zienswijze-, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures
Verwerkingsnummer 4118
Verantwoordelijke(n)
 • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Partij die zienswijze indient / bezwaar maakt / in beroep gaat
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens e-mailadres Telefoon- en faxnummers
Verzameldoel Communicatie over bezwaar-en beroepsprocedure
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning voor humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Adres/Woonplaats gegevens verplicht. Indien dit niet het geval is kunnen wij niet aan onze wettelijke plicht voldoen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Overige belanghebbende partijen in de procedure
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens e-mailadres Telefoon- en faxnummers
Verzameldoel Communicatie over bezwaar-en beroepsprocedure
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Adres/Woonplaats gegevens verplicht. Indien dit niet het geval is kunnen wij niet aan onze wettelijke plicht voldoen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Rechtbanken/Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen Telefoonnummers
Verzameldoel Rechtstreekse communicatie in (hoger) beroepszaken waarbij het CBG betrokken is.
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers CBG en Collegeleden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens E-mailadres Telefoon- en faxnummers
Verzameldoel Afhandeling zienswijzeprocedures en bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Correspondentie en documenten die persoonsgegevens bevatten, worden ingediend en rondgestuurd als op de zaak betrekking hebbende stukken.
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
Bron Documenten/rapporten/correspondentie die als op de zaak betrekking hebbende stukken worden rondgestuurd c.q. ingediend bij de rechtbank, kunnen namen van CBG-medewerkers bevatten. Dit kunnen documenten zijn van het CBG, maar ook van andere partijen, zoals firma's die eerder contact hebben gehad met het CBG.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen van bezwaar- en beroepszaken waarbij het CBG betrokken is.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers CBG en Collegeleden
 • Rechtbank, Raad van State
 • Derde-belanghebbenden in procedures.
 • Partij die zienswijze indient / bezwaar maakt / in (hoger) beroep gaat

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND