Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Formatie en bezetting
Verwerkingsnummer 4250
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, arbeidsduur, inschaling, startdatum, einddatum, type aanstelling, periodiekdatum
Verzameldoel Inzichtelijk maken van Bezetting en formatie
Bewaartermijn Tot 7 jaar na administratieve afhandeling ontslag
Bron Exact Synergy, Sumatra en p-direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Iedere overheidsorganisatie legt vast welke functies en hoeveel functies de organisatie kent. Dit wordt de formatie genoemd. De vastgelegde formatie kan afwijken van de feitelijke bezetting van de organisatie. De bezetting kan (nog) hoger zijn dan de formatie, bijvoorbeeld door een taakstelling of organisatieverandering. De bezetting kan ook lager zijn dan de formatie als er een aantal niet-vervulde vacatures is. In de bezetting en formatie overzichten is dit inzichtelijk.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leidinggevenden CBG
  • HRM/O CBG
  • FKC CBG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND