Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Leven met intersekse/DSD 2014
Verwerkingsnummer 4399
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) intersekse /DSD personen professionals in de hulpverlening aan personen met intersekse/DSD
Persoonsgegevens
Soort gegevens Brede leefsituatie: sociale acceptatie, welzijn en gezondheid, participatie. Persoonlijke beleving: hoe mensen met intersekse/dsd hun conditie ervaren (bv. medische behandelingen, identificatie, zelfacceptatie, zelfbeeld als man of vrouw, gevolgen voor gezondheid en welbevinden). Sociale leven: openheid over eigen conditie, relatie- en gezinsvorming, bejegening anderen, ervaren acceptatie en discriminatie, knelpunten, belemmeringen in participatie met betrekking tot opleiding, werk, vrije tijd
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn Transcripten focusgroepen worden bewaard i.v.. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten
Bron Betrokkenen hebben vanwege conditie ooit behandeling in medisch centrum gehad en zijn in contact (geweest) met patiënten- of lotgenotenorganisatie. Actief (geweest) in patiëntenorganisaties, hierdoor ook zicht op ervaringen van andere mensen met hun conditie. Werving via patiënten of lotgenotenorganisaties als nnid (Nederlands Netwerk Intersekse/dsd), coc (landelijke belangenorganisatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) ilga (International Lesbian Assoc)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP-minderheden en gezondheidsonderzoekers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND