Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Cohortstudie syrische statushouders 2e wave 2019 - kwantitatief
Verwerkingsnummer 4524
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Syrische vergunninghouders van 15 jaar en ouder die in Nederland een asielvergunning hebben gekregen tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016. Ook de partners en kinderen van deze vergunninghouders behoren tot de doelpopulatie (zij kunnen nareizigers zijn, maar ook gezinsmigratie als motief hebben). Vergunninghouders die verblijven in een AZC behoren ook tot de doelpopulatie. Personen die staan ingeschreven in de BRP maar nog geen vergunning hebben behoren niet tot de doelpopulatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau, beroep, lichamelijke en geestelijke gezondheid, de woonsituatie, financiële situatie, meningen over het leven in Nederland, religie en gezondheid.
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012
Bewaartermijn Tweede meting panel. Surveydata worden bewaard om longitudinale studies te verrichten en i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten De emailadressen en telefoonnummers van deelnemers aan het panel worden bewaard tot 1 april 2020, tenzij later aanvullende afspraken worden gemaakt.
Bron CBS heeft steekproef getrokken en voegt steekproefgegevens uit registers toe aan de surveydata.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP-minderhedenonderzoekers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16164
DEN HAAG
NEDERLAND