Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Personeelsbeheer
Verwerkingsnummer 4610
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Interne en externe medewerkers van het CBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Adresgegevens, loonbelastingsverklaring, kopie ID, VOG, Verklaring van belangen, dossier over werkzaamheden, functioneren, functioneringsgesprekken, beoordelingen, financiele informatie en ARBO-informatie
Verzameldoel Opname in personeelsadministratie
Bewaartermijn Reguliere medewerkers met ambtenarenstatus: hiervoor verwijzen wij naar: P-Direkt, Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-werk, 1945-, Versie 2016, Basisselectiedocument op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, Datum 26 mei 2016,vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016 Voor non pay-roll medewerkers aCBG gelden dezelfde bewaartermijnen als in bovenstaand document. Echter hiervoor wordt gebruik gemaakt van Exact Synergy als opslagmedium
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: noodzakelijk voor indiensttreding
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Opname in personeelsadministratie
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • HR medewerkers
  • Financiele afdeling
  • Leidinggevenden (enkel de bezetting en formatie gegevens van de eigen afdeling)
  • VWS (P-direkt)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND