Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking HRM - Ziekteverzuim, reintegratie, herstel
Verwerkingsnummer 4612
Verantwoordelijke(n)
 • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker die vanwege ziekte niet in staat is zijn werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, datum eerste dag verzuim, datum (gedeeltelijk) herstel, percentage arbeidsgeschiktheid, bereikbaarheid, privé-adresgegevens
Verzameldoel Monitoren wettelijke termijnen ziekteverzuim, re-integratie, herstel Invulling 'goed werkgeverschap' en voldoen aan wettelijke vereisten
Bewaartermijn Afhankelijk van duur van het feitelijke verzuim en de verwachtingen. In geval van kort verzuim: 3 jaar na betermelden; In geval van lang verzuim: 15 jaar na betermelden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als je je niet ziekmeldt terwijl je niet werkt, kan dat als ongeoorloofde afwezigheid worden gezien. Dit kan tot een disciplinair traject leiden.
Soort gegevens Probleemanalyse (bij arbeidsongeschiktheid langer dan 6 weken):oordeel over de beperkingen en arbeidsmogelijkheden van de medewerker en een advies over het einddoel van de re-integratie. De bedrijfsarts geeft aan met welke stappen en re-integratieactiviteiten dit einddoel naar zijn oordeel kan worden bereikt. Medische gegevens.
Verzameldoel Invulling 'goed werkgeverschap' en voldoen aan wettelijke vereisten Periodieke evaluaties en verslagen
Bewaartermijn 15 jaar na betermelding
Bron Bedrijfsarts
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien de betrokkene niet meewerkt (zich niet aan de regels houdt) kan de werkgever minder loon betalen of loon inhouden. In geval van een ziektewetuitkering kan UWV eventueel een deel van de uitkering inhouden.
Soort gegevens Plan van aanpak reintegratie en evaluatie
Verzameldoel Invulling 'goed werkgeverschap' en voldoen aan wettelijke vereisten Periodieke evaluaties en verslagen
Bewaartermijn 15 jaar na betermelding
Bron Gedurende looptijd contract
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien gegevens niet worden aangeleverd kan UWV een boete opleggen of ontslag zonder WIA opleggen. Als werkgever in gebreke blijft kan UWV verplichten tot langer loondoorbetalen
Soort gegevens Of iemand ziek is, hoe lang en wat de verwachtingen/aandachtspunten zijn ten aanzien van de inzetbaarheid.
Verzameldoel Monitoren wettelijke termijnen ziekteverzuim, re-integratie, herstel
Bewaartermijn Afhankelijk van duur van het feitelijke verzuim en de verwachtingen. In geval van kort verzuim: 3 jaar na betermelden; In geval van lang verzuim: 15 jaar na betermelden.
Bron P-Direkt en verslagen van o.a. de bedrijfsarts, UWV etc.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Bedrijfsarts
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Contactgegevens
Verzameldoel Invulling 'goed werkgeverschap' en voldoen aan wettelijke vereisten Monitoren wettelijke termijnen ziekteverzuim, re-integratie, herstel
Bewaartermijn Afhankelijk van dossier: kort verzuim 3 jaar na betermelding; lang verzuim: 15 jaar na betermelding
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Monitoren wettelijke termijnen ziekteverzuim, re-integratie, herstel
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Manager betrokkene
 • Medewerker die voor manager verzuimregistratie in P-Direkt verzorgt (rol HRO-verzuim)
 • Ministerie VWS die in P-Direkt gegevens verwerkt
 • Bedrijfsarts
 • Medewerkers die gemachtigd zijn de mailbox van de manager te lezen (indien ziek-/betermelding via de mail wordt gedaan)
 • Medewerkers die toegang hebben tot groepsmailbox indien ziek-/beter melding daar naar toe wordt gezonden (door betrokkene of manager)
 • Medewerkers die toegang hebben tot groepsmailbox indien ziek-/beter melding daar naar toe wordt gezonden (door betrokkene of manager)
 • Beheerders P-Direkt
 • Directie
 • Medewerker in kwestie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND