Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking ME-WE onderzoek 2018-2021
Verwerkingsnummer 4708
Verantwoordelijke(n)
 • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Jongeren 15-17 jaar, scholieren en geïdentificeerde mantelzorgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Surveydata: Woonplaats, leeftijd, geslacht, tijdbesteding aan en gevoelens over mantelzorg, opleiding, gezondheid, religie, etniciteit, netwerk Co-creatiesessies: contactgegevens (e-mail en telefoon), voorkeur en behoeften ondersteuning jongen mantelzorgers
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn Ruwe data worden bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten (minimaal 10 jaar) Contactgegevens co-creatiesessie worden verwijderd na juni 2021
Bron Contact wordt gelegd via scholen, contactgegevens via steunpunt mantelzorg etc. uitnodiging survey ook via social media
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Betrokkene(n) Experts op het terrein van jongeren en/of jonge mantelzorgers in Nederland en andere Europese landen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens, organisatie 1) wet- en regelgeving jongeren en jonge mantelzorgers, en opvattingen over wat nodig is 2) Huidige ondersteuningsaanbod en -beleid en opvattingen over wat nodig is
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn Ruwe data worden bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten (minimaal 10 jaar) Audiogegevens worden bij partner in Zwitserland of bij Vilans bewaard en 5 jaar na einde van het project vernietigd (juni 2026)
Bron Contactgegevens via eigen network, publicaties, zoeken op internet Contactgegevens deels afkomstig onderzoekspartner in Zwitserland
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Twittergebruikers en websites gemeenten via google gezocht, over mantelzorg
Persoonsgegevens
Soort gegevens Tweets over mantelzorg, datum en regio tweets, zender (als beschikbaar)
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn Ruwe data worden bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode wetenschappelijke integriteit art. 3.3) http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • SCP-onderzoekers op het terrein van mantelzorg en jongeren. Gegevens worden ook gebruikt binnen Europees onderzoeksproject (na anonymisering) Vilans gebruikt gegevens experts en co-creatiesessies via samenwerkingsruimte

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Zwitserland
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16164
DEN HAAG
NEDERLAND