Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Klachtbehandeling ihkv de Wet Nationale ombudsman
Verwerkingsnummer 4711
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De Nationale ombudsman legt de correspondentie over een klacht voor aan het bestuursorgaan. Van de betrokkenen worden de NAW-gegevens verzameld en een klacht richt zich altijd tegen de gedraging van een ambtenaar, dus zijn/haar naam wordt ook verwerkt.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens klager
Verzameldoel Conform hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht handelt elke dir.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Conform het RIO/BSD wordt de correspondentie bewaard en uiteindelijk overgedragen aan het Nationaal Archief.
Bron De Nationale ombudsman
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als betrokkene geen NAW-gegevens aanlevert, kan de klacht niet afgehandeld worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Conform hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht handelt elke directie een interne klacht tegen het bestuursorgaan af. Indien de klager niet tevreden is over de interne klachtafhandeling kan men een klacht indienen bij de Nationale ombudsman: de externe klachtafhandeling. WJZ is hiervoor verantwoordelijk.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • WJZ verstrekt de gegevens aan de klachtcoördinator van een directie/eenheid van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND