Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking ledenadministratie Juridisch Forum en WJZ Update
Verwerkingsnummer 4713
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Van VWS-medewerkers wordt het e-mailadres opgenomen in de ledenadministratie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mailadressen
Verzameldoel Het per e-mail verzenden van uitnodigingen voor de maandelijkse lunchbijeenkomsten van het Juridisch Forum en het per e-mail verspreiden van de nieuwsbrief WJZ Update.
Bewaartermijn De e-mailadressen worden bewaard, totdat men zijn/haar lidmaatschap opzegt of niet meer werkzaam is bij VWS.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als betrokkene geen e-mailadres aanlevert, ontvangt men geen uitnodiging voor de maandelijkse lunchbijeenkomsten van het Juridisch Forum en ontvangt men de nieuwsbrief WJZ Update niet.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Juridisch Forum is bedoeld voor iedere VWS medewerker, die met juridische zaken te maken heeft. Voor juristen en juist ook voor niet-juristen. Het Juridisch Forum heeft tot doel: het juridisch bewustzijn binnen VWS te vergroten, juridische informatie te verspreiden en kennisoverdracht te bevorderen.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De e-mailadressen worden niet aan anderen verstrekt. Men ontvangt een uitnodiging voor een bijeenkomst van het Juridisch Forum of de WJZ Update via een bcc.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND