Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BD - Free Sales- en exportcertificaten
Verwerkingsnummer 4739
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokkenen Firma
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Keuren en akkoordverklaring free sales certificaten Opmaken en afgeven exportcertificaten
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na uitgifte
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting tot aanlevering. Anders is beoordeling niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Qualified person (door aanvrager aangewezen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en zakelijke contactgegevens
Verzameldoel Akkoordverklaring free sales certificaten
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na uitgifte
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting alvoor akkoord kan worden gegeven
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Naam ondertekenaar aCBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijke contactgegevens, handtekening
Verzameldoel Keuren free sales certificaten
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na uitgifte
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Akkoord pas geldig na ondertekening CBG medewerker.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Keuren en akkoordverklaring free sales certificaten
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokkenen Bureau Diergeneesmiddelen aCBG
  • Externe partij aanvraag

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND