Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Secundair: Capaciteitscontrole SCP-onderzoeksprojecten
Verwerkingsnummer 4893
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Onderzoeks)medewerkers van het SCP
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gebruikersnaam, wachtwoord, emailadres, gemaakte uren, projectcodes
Verzameldoel Zicht te krijgen op hoeveelheid uren die werknemers maken voor bepaalde projecten en/of taken
Bewaartermijn 5 naar na uitdienst treding medewerker
Bron P-direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ja: tijdschrijven is verplicht voor onderzoeksmedewerkers van het SCP
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toewijzing en controleren van capaciteit SCP onderzoeksprojecten
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Bijhouden capaciteit projecten ivm toewijzing uren, voortgangscontrole projecten en planning capaciteit (projecten en medewerkers)

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de afdeling Financien
  • Programmaleiders SCP
  • Adjunct directeur(en) SCP

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV Den Haag
NEDERLAND