Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 1b Beoordeling veiligheidsinformatie goedgekeurde, lopende onderzoeken
Verwerkingsnummer 4929
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan het door CCMO goedgekeurd medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens betreffende gezondheid, medicatie, bijwerkingen, leeftijd, geslacht, proefpersoononderzoeksnummer.
Verzameldoel Beoordeling van veiligheid deelnemers aan het onderzoek
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Verplichting tot rapportage rust op opdrachtgever van het onderzoek
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Niet-naleving van wettelijke verplichting
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Indieners van de veiligheidsmelding
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de indieners
Verzameldoel Beoordeling van veiligheid deelnemers aan het onderzoek
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Niet-naleving van de wettelijke verplichting
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De toetsingscommissie beoordeelt veiligheidsinformatie (SAE's en SUSAR's) van goedgekeurd, lopend onderzoek. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden
  • Bijwerkingencentrum Lareb (indien van toepassing)
  • Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) in voorkomende gevallen op basis van samenwerkingsprotocol

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND