Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 4 Behandelen administratief beroep tegen besluit lokale METC
Verwerkingsnummer 4932
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van het administratief beroepschrift
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de indiener
Verzameldoel Het behandelen van het administratief beroep tegen het besluit van de lokale toetsingscommissie.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deelnemers aan de hoorzitting
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens deelnemers van de hoorzitting
Verzameldoel Behandelen van het administratief beroepschrift tegen hetbesluit van de lokale toetsingscommissie.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO behandelt het administratief beroepschrift van een belanghebbende indien deze een administratief bezwaar instelt tegen een besluit van de lokale toetsingscommissie. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Behandelen van administratief beroep op een beslissing door een toetsingscommissie.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden betrokken bij beroepsprocedure
  • Lokale METC

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND