Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vergewisplicht
Verwerkingsnummer 4965
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager
Persoonsgegevens
Soort gegevens Aanhef, naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Eventuele vragen en om aan te refereren richting verantwoordelijk bestuurder en of een aantekening van zorgverlener (sollicitant) bekend is
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Verantwoordelijk bestuurder
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres
Verzameldoel Versturen ontvangstbevestiging
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Zorgverlener (sollicitant)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Aanhef, naam, geboortedatum, te vervullen functie, nummer BIG-registratie (indien van toepassing), gegevens of de zorgverlener buiten Nederland, elders in de EU, werkzaam is geweest, uitkomst controle of zorgverlener in IMI staat, aantekening of zorgverlener bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend staat als risico voor de zorg
Verzameldoel Teneinde te toetsen of de zorgverlener bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend staat als risico voor de zorg dan wel in IMI staat
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Aanvrager, IMI, Work Process Manager (Aurea CRM)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verstrekken van informatie op basis van artikel 8.28 Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan de zorgaanbieder die zich vergewist in verband met zijn verplichting uit artikel 4 Wkkgz
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Aanvrager

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND