Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vergunningaanvraag bijzondere medische verrichtingen
Verwerkingsnummer 5016
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bestuurders zorginstellingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Identificeren van de aanvrager; Advies geven aan de minister over het verstrekken van een vergunning ex Wbmv; Contact opnemen met de aanvrager indien nadere informatie over de aanvraag vereist is om adequaat te kunnen adviseren; Uitvoeren inspecties in het kader van de vergunningverlening
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Zorgverleners en functionarissen van aanvragende zorginstelling
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, opleiding-/beoordelingsgegevens, contactgegevens (mail, telefoon)
Verzameldoel Identificeren van de aanvrager; Advies geven aan de minister over het verstrekken van een vergunning ex Wbmv; Bepalen of de aanvrager in staat is de bijzondere medische verrichting conform de vergunning uit te voeren; Contact opnemen met de aanvrager indien nadere informatie over de aanvraag vereist is om adequaat te kunnen adviseren
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Adviseren van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij een vergunningaanvraag ex Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND