Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 3a Toezicht METC en erkenning leden
Verwerkingsnummer 5030
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Commissieleden lokale METC's
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens en kwalificaties van het commissielid (ondertekende CV, verklaring van belangen, publicatielijst, WMO-discipline)
Verzameldoel Beoordeling of (aspirant)leden voor benoeming in aanmerking komen, gelet op deskundigheidseisen voor leden van METC's.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron De voorzitter van de lokale METC verstrekt de benodigde gegevens aan de CCMO.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aanlevering van gegevens en kwalificaties van leden, kan de beoordeling niet in behandeling genomen worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Lokale METC
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens lokale METC
Verzameldoel Bij erkenning van de lokale METC wordt een profiel met de contactgegevens in ToetsingOnline aangemaakt.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aanlevering van gegevens kan geen profiel in ToetsingOnline worden aangemaakt.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO houdt toezicht vooraf, zoals de beoordeling van reglementen, de deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden van erkende METC’s. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Toezicht.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND