Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bovenregionaal Vervoer (Valys)
Verwerkingsnummer 5042
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van Langdurige Zorg

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Valysklanten en begeleiders Valysklanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voorletters en achternaam, Pasfoto, woonadres, Telefoonummer vast en mobiel, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Contactgegevens voor noodgevallen, Contactgegevens bewindvoerder, Financiële gegevens: IBAN nummer, Tenaamstelling bankrekeningnummer, Bank Medische gegevens: Hulpmiddelen i.v.m. beperking, Reizigerskenmerken Unieke nummers en handtekeningen: Valyspasnummer, Valystreinpasnummer, Debiteurennummer, Bijzondere persoonsgegevens
Verzameldoel Het doel is de correcte uitvoering van het Valysvervoer waarbij duidelijk is wie er recht heeft op dit vervoer en hoe groot dat recht nog is (in PKB).
Bewaartermijn Alle gegevens worden bewaard conform geldende wet- en regelgeving behorende tot de desbetreffende overheidsinstellingen. Op basis van het bewaartermijnenbeleid wordt bepaald welke gegevens wanneer moeten worden vernietigd of geanonimiseerd. Er zijn technische mogelijkheden om aan alle rechten van betrokkenen te kunnen voldoen.
Bron Betrokkene en Transvision
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kan er geen Valysvervoer geleverd worden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel is de correcte uitvoering van het Valysvervoer waarbij duidelijk is wie er recht heeft op dit vervoer en hoe groot dat recht nog is (in PKB).Het openbaar vervoer (OV) is (nog) niet voor iedereen even bruikbaar en toegankelijk. Ook zijn er mensen die gelet op de ernst van hun beperking (vermoedelijk) nooit met het reguliere OV zullen kunnen reizen. Om die reden kent Nederland op dit moment naast het OV verschillende specifieke voorzieningen. De voornaamste regelingen zijn: Wmo vervoer,
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • betrokkene: aanvragen van Valys-pas
  • Transvision, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC en Zorgvervoercentrale: gegevens van betrokkenen om Valys-vervoer aan te kunnen bieden en ritten te kunnen plannen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van Langdurige Zorg
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND