Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Platform Informatieberaad Zorg
Verwerkingsnummer 5071
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (DI/CIO)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruikers van het Platform Informatieberaad Zorg.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens van gebruikers. Optioneel bijzondere persoonsgegevens van gebruikers (medische gegevens en foto's), strafrechtelijke persoonsgegevens- en wettelijke identificerende gegevens van gebruikers.
Verzameldoel Om de leden van communities in staat te stellen gebruik te kunnen maken van het platform en aldaar elkaar digitaal te ontmoeten, bestanden uit te wisselen, samen te werken etc...
Bewaartermijn De persoonsgegevens worden tot uiterlijk 1 maand bewaard; na verwijdering van persoonsgegevens door gebruiker, en/of na het opheffen van een community en/of na het opheffen van het hele Platform.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan de betrokkene geen gebruik maken van het Platform.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Platform Informatieberaad Zorg is een online omgeving, waar leden van communities (gebruikers) elkaar digitaal kunnen ontmoeten, bestanden uit kunnen wisselen, samenwerken, etc., met als einddoel het verrijken van producten zoals beleidsnotities en brieven aan de Tweede Kamer.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gebruikers van het Platform Informatieberaad Zorg.
  • ICTU: Is opdrachtnemer voor de functionele en technische realisatie, het beheer en de doorontwikkeling van het Platform en is daarmee verwerker. ICTU sluit verwerkersovereenkomsten af met haar leverancier(s) als subverwerker. In dit geval is dat de leverancier van het SaaS-platform Mett. Ook ziet ICTU toe op de vastlegging van afspraken met eventuele toeleveranciers van Mett - in dit geval hostingpartij HTX. Daarnaast maakt ICTU (verwerkers)afspraken met AZ-DPC voor afname van de dienst Piwik.
  • Mett: Is de leverancier van het software-as-a-service platform. Mett sluit op haar beurt een verwerkersovereenkomst af met haar hostingpartij, waarvan de verwerkersovereenkomst met ICTU integraal onderdeel uitmaakt.
  • HTX automatisering: Is de hostingpartij van Mett.
  • AZ-DPC: De Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken (AZ-DPC) is aanbieder van Piwik: een dienst voor het genereren van webstatistieken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (DI/CIO)
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND