Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wob-verzoeken
Verwerkingsnummer 5083
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een Wob-verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, andere (eventueel ook bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens vermeld in het Wob-verzoek
Verzameldoel Het Wob-verzoek: Coördineren en behandelen Wob-verzoeken; (Bijzondere) Persoonsgegevens die voorkomen in via een Wob-verzoek opgevraagd document: beoordeling documenten ten behoeve van de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ministerie van VWS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in een via Wob-verzoek opgevraagd document
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens) vermeld in de via het Wob-verzoek opgevraagde documenten
Verzameldoel Het Wob-verzoek: Coördineren en behandelen Wob-verzoeken; (Bijzondere) Persoonsgegevens die voorkomen in via een Wob-verzoek opgevraagd document: beoordeling documenten ten behoeve van de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Dossiers Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Afhandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Behandelaren van Wob-verzoeken binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND