Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Andere meldingen Jeugd
Verwerkingsnummer 5085
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melders
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, relatie tot andere personen waarop de vraag of klacht betrekking heeft, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens, aangeleverd door de melder
Verzameldoel Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Jeugdhulpverlener(s) of jeugdhulpaanbieder(s) waarop de melding betrekking heeft
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens, aangeleverd door de melder of verzameld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verzameldoel Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Internet; Kamer van Koophandel
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Betrokkene(n) Cliënt waar de melding op betrekking heeft
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige (bijzondere) persoonsgegevens, aangeleverd door de melder
Verzameldoel Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene; Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Betrokkene(n) Overige betrokkenen waarop de melding betrekking heeft
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd in de melding
Verzameldoel Toezicht houden op de kwaliteit van zorg; Communicatie met betrokken instanties en personen over de afhandeling van de melding; Signalering in het kader van risicotoezicht
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het afhandelen van niet verplichte meldingen van burgers, zorgverleners en zorgaanbieders over de zorg; Signalering ten behoeve van risicotoezicht
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Commissie Meldingen Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND