Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BRI - Uitvoeren integriteitsbeleid
Verwerkingsnummer 5088
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Collegeleden, medewerkers, sollicitanten, externe experts, personen die incidenteel een Collegevergadering bijwonen of aan wie eenmalig een specifieke vraag wordt voorgelegd, als die vraag tot een product of firma herleidbare informatie bevat.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, emailadres, belangen,
Verzameldoel Verzamelen en beoordelen van verklaring van belangen.
Bewaartermijn Ten minste 15 jaar ná ontslag/beëindiging contract
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Aanstelling niet mogelijk. Bij medewerkers wordt toegang ontzegd als jaarlijkse verklaring niet tijdig wordt ingevuld.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voeren van een integriteitsbeleid door het beoordelen en vastleggen van verklaringen van belangen en de uit beoordeling voorvloeiende maatregelen
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • HRM
  • Hoofd betreffende afdeling
  • Integriteitscoördinatoren
  • Hoofd BRI
  • Directie en voorzitter CBG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND