Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BD - Bewaking diergeneesmiddelen
Verwerkingsnummer 5111
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Dierenartsen en paraveterinairen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Adres (kan tevens woonadres zijn) Tel.nr Handtekening
Verzameldoel Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Implementing Regulation 2012/520/EC, Artikel 12 lid 2.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Diereigenaar
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Adres Woonplaats
Verzameldoel Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Implementing Regulation 2012/520/EC, Artikel 12 lid 2.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Handelsvergunninghouder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Functie Emailadres Tel.nr Handtekening
Verzameldoel Beoordeling periodieke veiligheidsrapportages (PSURs)
Bewaartermijn Ten minste 10 jaar na verval/intrekking/beëindiging vergunning - Implementing Regulation 2012/520/EC, Artikel 12 lid 2.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders geen communicatie mogelijk ihkv wettelijke verplichting vergunninghouder
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Signaleren en beoordelen bijwerkingen diergeneesmiddelen
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Betrokkenen Bureau Diergeneesmiddelen aCBG
  • Nationale in en internationale instanties binnen EU die met regulering en handhaving diergeneesmiddelen te maken hebben: AID/NVWA/EMA/NCA's van andere lidstaten waar product een vergunning heeft

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? European Medicines Agency
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND