Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Andere meldingen Wkkgz (meldingen niet vallend onder art 11 eerste lid a,b of c)
Verwerkingsnummer 5221
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, titel, geslacht, functie, adres, telefoonnummer
Verzameldoel Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding; Communicatie met melder
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Aanlevering is wettelijke verplicht, namelijk: Uitvoeringsbesluit Wkkgz artikel 8.15
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Patiënt / cliënt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geboortedatum, geslacht, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding of verkregen bij het onderzoek
Verzameldoel Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder, zorgaanbieder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Zorgverlener
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, overige persoonsgegevens aangeleverd bij de melding of verkregen bij het onderzoek
Verzameldoel Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder, zorgaanbieder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Andere personen genoemd in de melding
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, overige (eventueel bijzondere of strafrechtelijke) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding of verkregen bij het onderzoek
Verzameldoel Registreren, beoordelen en zo nodig onderzoeken van de melding
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoeken of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins, op basis van paragraaf 4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND