Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Burgerbrieven (en Koningsbrieven)
Verwerkingsnummer 5493
Verantwoordelijke(n)
 • Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers / Verzoekers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en bereikbaarheidsgegevens (zoals adres, e-mail, en/of telefoonnummer). Optioneel: algemene, bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens genoemd in de burgerbrief
Verzameldoel Communiceren met de burger/verzoeker; behandelen van het verzoek
Bewaartermijn Voor de eeuwigheid
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Genetische gegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen van brieven van burgers over de uitvoering van VWS-beleid, gericht aan een Bewindspersoon, het Staatshoofd, een lid van de Tweede Kamer, of een (gemandateerd) bestuurder van een VWS-onderdeel.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Daartoe bevoegde medewerkers van het ministerie van VWS en haar onderdelen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur