Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Sollicitaties (Werving en Selectie)
Verwerkingsnummer 5494
Verantwoordelijke(n)
 • Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sollicitanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. Achternaam, voornamen, voorletters, tussenvoegsels, titulatuur, geslacht, geboortedatum, NAW-gegevens, bereikbaarheidsgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) 2. Persoonsgegevens over werkervaring, gevolgde opleidingen en trainingen, vaardigheden en competenties, nevenfuncties, vrijetijdsbesteding en de functie waar naar is gesolliciteerd. 3. Persoonsgegevens die aanvullend door sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld een bankrekeningnummer.
Verzameldoel Beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant (betrokkene) voor de functie waarnaar hij/zij heeft gesolliciteerd en de afhandeling van de door sollicitant eventueel gemaakte kosten.
Bewaartermijn Bij aanname worden persoonsgegevens van de sollicitant overgedragen aan P-Direkt, de Rijksbrede personeelsadministratieorganisatie (zie verwerking M2109-M2112, M2090 en M1913). Bij afwijzing worden persoonsgegevens van de sollicitant na maximaal 28 dagen na beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigd. Bij afwijzing mogen persoonsgegevens van de sollicitant met diens toestemming maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Genetische gegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Referenten van sollicitanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens referent, mogelijk aangevuld met gegevens over diens organisatie en functie/rol.
Verzameldoel Raadplegen van een referentie ter beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant (betrokkene) voor de functie waarnaar hij/zij heeft gesolliciteerd.
Bewaartermijn Bij aanname worden persoonsgegevens van de referent overgedragen aan P-Direkt, de Rijksbrede personeelsadministratieorganisatie (zie verwerking M2109-M2112, M2090 en M1913). Bij afwijzing worden persoonsgegevens van de referent na maximaal 28 dagen na beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigd. Bij afwijzing mogen persoonsgegevens van de referent met toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
Bron Persoonsgegevens worden verstrekt door de sollicitant.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant (betrokkene) voor een functie die vacant is of kan komen bij het ministerie van VWS of een van haar onderdelen, en de afhandeling van de eventueel door sollicitant gemaakte onkosten.
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Beoordelaars van de sollicitant

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur