Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking COM - Externe communicatie via website
Verwerkingsnummer 5790
Verantwoordelijke(n)
  • Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werknemers van het aCBG
Persoonsgegevens
Soort gegevens Van specifieke medewerkers met bepaalde functies (b.v. afdelingshoofden of gemandateerde medewerkers): Naam, zakelijke contactgegevens, functie
Verzameldoel De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak en de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, namelijk het creëren en bevorderen van transparantie naar en vertrouwen bij ondermeer burgers en organisaties en communicatie met derden.
Bewaartermijn Gegevens worden op de website gedeeld zolang de medewerker in dienst is van het CBG. Wanneer de medewerker uit dienst gaat wordt zijn/haar naam binnen 3 maanden van de website verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Vereist in het kader van transparantie.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Leden van het College
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, foto, functie, opleiding, voormalige posities, huidige posities, belangen in het kader van belangenverstrengeling
Verzameldoel Verwerking van persoonsgegevens van leden van het CBG en werknemers va.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Informatievoorziening over het CBG via website(s)
Bewaartermijn Tot maximaal drie maanden na ontslag voor cv's van de leden. Naam en functie van de leden blijft gepubliceerd o.a. in de collegeverslagen
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Vereist in het kader van transparantie.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Werknemers, bezoekers en collegeleden in collegeverslagen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, eventueel organisatie
Verzameldoel Publiceren collegeverslagen
Bewaartermijn Gegevens worden op de website gedeeld zolang de medewerker in dienst is van het CBG. Wanneer de medewerker uit dienst gaat wordt zijn/haar naam binnen 3 maanden van de website verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wordt gedaan in het kader van transparantie.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Informatievoorziening over het CBG via website(s)
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Bezoekers website (burgers)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)
Bezoekadres Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND