Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidie (project/instelling) VWS-kerndepartement
Verwerkingsnummer 5948
Verantwoordelijke(n)
  • Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager(s) van een project- of instellingssubsidie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: naam en bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon bij het project of de instelling (zoals adres, e-mail, en/of telefoonnummer), bankrekeningnummer, naam en handtekening bestuurder(s) conform KvK-register, arbeidsovereenkomst(en) en BIG-nummer.
Verzameldoel Het kunnen behalen van beleidsdoelstellingen door verstrekking van subsidies aan projecten en/of instellingen.
Bewaartermijn 10 jaar, conform selectielijst VWS
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De gegevens zijn nodig voor het verwerken van en uitvoeren van de subsidieaanvraag. Zonder deze gegevens is dat niet mogelijk.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het kunnen behalen van beleidsdoelstellingen door verstrekking van subsidies aan projecten en/of instellingen.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van (beleids)directies die de subsidies verstrekken
  • Medewerkers van het Financieel Diensten Centrum (FDC) voor het uitkeren van gehonoreerde aanvragen
  • Medewerkers van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor de verwerking van de aanvragen
  • Medewerkers van de directie Financieel- Economische Zaken (FEZ) VWS vanuit hun rol van toetser/beoordelaar.
  • Medewerkers van de Auditdienst Rijk (ADR) voor de toetsing op het proces en de rechtmatigheid

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur