Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bopz-registraties, opname en behandeling
Verwerkingsnummer 5960
Verantwoordelijke(n)
 • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Patiënt(en) / cliënt(en)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, geboortedatum, geslacht, zorgaanbieder / locatie, andere (bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Identificeren patiënt / cliënt en waar nodig individueel toetsend toezicht houden
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Zorgaanbieder, gemeente, rechtbank, klachtencommissie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Medewerkers van zorgaanbieders, gemeenten, rechtbanken (bijvoorbeeld administratief medewerkers)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Zorgaanbieder, gemeente, rechtbank, klachtencommissie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Behandelaren, in de zin van de Wet Bopz
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Zorgaanbieder, rechtbank
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Familieleden, mantelzorgers en / of (wettelijke) vertegenwoordigers van patiënten/cliënten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Relatie tot patiënt / cliënt, naam, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Zorgaanbieder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Klagers: degene die een klacht indienen bedoeld in artikel 41, eerste lid Wet Bopz
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, relatie tot cliënt / patiënt, andere (bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Toezicht
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Klachtencommissie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Leden Klachtencommissies
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Klachtencommissie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toezicht op de wet Bopz; Verplichte registratie op grond van de Wet Bopz; Doorgeleiden van klachten naar de Rechtbank; Zienswijze met betrekking tot afwijzen verzoek om ontslag / overplaatsing
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Toezicht op de wet Bopz; Verplichte registratie op grond van de Wet Bopz; Doorgeleiden van klachten naar de Rechtbank; Zienswijze met betrekking tot afwijzen verzoek om ontslag / overplaatsing
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Rechtbanken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND