Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Klachten en vragen van burgers via het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)
Verwerkingsnummer 5970
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melders, zijnde een burger
Persoonsgegevens
Soort gegevens Relatie tot patiënt / cliënt, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Adviseren en informeren van de burger over (de voortgang van) de vraag of klacht; Communicatie met betrokken instanties en personen; Registreren en voorsorteren op eventuele onderzoeken van de melding in het kader van incidententoezicht; Signalering in het kader van risicotoezicht
Bewaartermijn Vragen en klachten van burgers die niet leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 2 jaar; Vragen en klachten van burgers die wel leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Zorgverlener(s) / Jeugdhulpverlener(s) waarop de vraag of klacht betrekking heeft
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens, aangeleverd bij een melding
Verzameldoel Adviseren en informeren van de burger over (de voortgang van) de vraag of klacht; Communicatie met betrokken instanties en personen; Registreren en voorsorteren op eventuele onderzoeken van de melding in het kader van incidententoezicht; Signalering in het kader van risicotoezicht
Bewaartermijn Vragen en klachten van burgers die niet leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 2 jaar; Vragen en klachten van burgers die wel leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 10 jaar
Bron Melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Betrokkene(n) Patiënt(en) / cliënt(en)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, overige (eventueel bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
Verzameldoel Adviseren en informeren van de burger over (de voortgang van) de vraag of klacht; Communicatie met betrokken instanties en personen; Registreren en voorsorteren op eventuele onderzoeken van de melding in het kader van incidententoezicht; Signalering in het kader van risicotoezicht
Bewaartermijn Vragen en klachten van burgers die niet leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 2 jaar; Vragen en klachten van burgers die wel leiden tot een onderzoek in het kader van incidententoezicht: 10 jaar
Bron Betrokkene, melder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het adviseren en begeleiden van burgers met (klachtgerelateerde) vragen en klachten over de zorg en het ter triage voorleggen van ernstige klachten aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ten behoeve van het incidententoezicht; Het monitoren van tijdige klachtafhandeling door zorgaanbieders / jeugdhulpaanbieders en het monitoren van de voortgang van onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van burgerklachten; Signalering ten behoeve van risicotoezicht
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND