Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Register van gevestigde apothekers
Verwerkingsnummer 6022
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gevestigde apotheker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geboortedatum, woon- en werkadres, handtekening, kopie inschrijving BIG-register, vestigingsnaam en -locatie, e-mailadres
Verzameldoel Naam en e-mailadres: communiceren met de gevestigde apotheker; Adres: inschrijving wordt geweigerd als de apotheker reeds voor een andere apotheek in het register staat ingeschreven; Kopie inschrijving BIG-register, handtekening: controle echtheid van het verzoek, BIG-inschrijving voor inschrijving; Naam, geboortedatum, adres, BIG-nummer, vestigingslocatie: publicatie in het register ter identificatie van de gevestigde apotheker
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Melding is een wettelijke verplichting, namelijk: art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bijhouden van het register van gevestigde apothekers (apothekersregister)
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Het apothekersregister is openbaar

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND