Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Tijdschrijven
Verwerkingsnummer 7289
Verantwoordelijke(n)
  • Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, afdeling, functie, e-mailadres, geregistreerde uren op een tijdschrijfpost, geplande uren op een tijdschrijfpost
Verzameldoel Naam: aansturing van medewerker door leidinggevende; Afdeling: koppelen tijdschrijfposten aan de afdeling; E-mailadres: communicatie met gebruiker; Functie: inzicht in tijdsbesteding van diverse functies op eenzelfde tijdschrijfpost; Geregistreerde uren: inzicht in a) tijdsbesteding aan verschillende werkzaamheden, b) overschrijding planning, c) over- of onderbelasting, d) beantwoording vragen over de besteding van (extra) middelen; Geplande uren: sturingsinformatie, planning versus realisatie
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Naam, afdeling, functie en e-mailadres: via de medewerkergids op het Rijksportaal of via een contactpersoon van de betreffende afdeling; Geregistreerde uren op een tijdschrijfpost: door de medewerker IGJ zelf; Geplande uren op een tijdschrijfpost: planningsbestand opgesteld door het afdelingshoofd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Planning, sturing en externe verantwoording ten aanzien van de werkzaamheden van IGJ-medewerkers
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: in het kader van de bedrijfsvoering

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leidinggevende van de IGJ-medewerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Bezoekadres Stadsplateau 1
UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 2518
HEERLEN
NEDERLAND