Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Afhandelen bezwaar- en beroepschriften
Verwerkingsnummer 733
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) indiener (of zijn/haar gemachtigde) bezwaar- of beroepschrift
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en adresgegevens en eventueel ingediende documenten van een bezwaarde en van zijn eventuele gemachtigde (advocaat) en de wet op basis waarvan men een (boete)beschikking heeft ontvangen en waartegen men in bezwaar of beroep gaat.
Verzameldoel tijdige afhandeling bezwaar- of beroepschrift
Bewaartermijn volgens een bsd is de vernietigingstermijn 20 jaar na afhandeling bezwaar- of beroepschrift
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: buiten behandeling stellen van het bezwaar- of beroepschrift
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking om een bezwaar- of beroepschrift - tijdig - af te handelen is het nodig om de naw- gegevens en opgevraagde documenten van een bezwaarde of zijn/haar gemachtigde te registreren.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Indien over het bezwaarschrift een hoorzitting wordt gepland, ontvangen de voorzitters en leden van de VWS-bezwaarschriftencommissie alle op het bezwaar betrekking hebbende documenten.
  • Indien een beroepschrift door een rechtbank behandeld wordt, ontvangt de rechtbank alle op het beroepschrift betrekking hebbende documenten.
  • Indien de NVWA een besluit namens de Minister van VWS of voor MZS neemt, waartegen een bezwaarde opkomt, worden zonodig gegevens uitgewisseld.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND