Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 1 Werving, selectie en (her)benoeming van commissieleden
Verwerkingsnummer 7454
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Commissielid (of plaatsvervangend commissielid)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, CV, overzicht publicaties uit PubMed, verklaring van belangen en geheimhoudingsverklaring.
Verzameldoel Bij werving en selectie worden publieke gegevens gebruikt als agendapunt op de commissievergadering. Bij benoeming worden de overige gegevens gebruikt voor de benoeming van betrokkene.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Bij werving en selectie worden publieke gegevens gebruikt beschikbaar op website organisatie en PubMed. Bij benoeming worden overige gegevens geleverd door betrokkene.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De leden en de plaatsvervangende leden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. Werving en selectie van een nieuw commissielid gaat volgens het coöptatiesysteem, waar het vertrekkende lid kandidaten aandraagt binnen zijn/haar eigen discipline. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden
  • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND