Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 4 Behandeling van bezwaar tegen openbaarmaking CCMO-register
Verwerkingsnummer 7464
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Opdrachtgever / sponsor van het onderzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de indiener van het bezwaar
Verzameldoel Het behandelen van het bezwaar tegen openbaarmaking van de kerngegevens en/of onderzoeksresultaten van het onderzoek in het CCMO-register.
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Kerngegevens van mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland is beoordeeld door een erkende METC of de CCMO worden in het openbare CCMO-register geplaatst. Een jaar na einde onderzoek dienen de onderzoeksresultaten eveneens openbaar gemaakt worden. De CCMO behandelt bezwaren tegen de openbaarmaking van deze onderzoeksinformatie van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in het CCMO-register.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers betrokken bij de behandeling van het bezwaar.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND