Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 7 Personele administratie
Verwerkingsnummer 7466
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelslid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personele gegevens medewerker CCMO
Verzameldoel Voor het aanstellen en functioneren van de medewerker CCMO.
Bewaartermijn Verschillend, zie verwijzingen naar gemeenschappelijke verwerkingen in hoofddoel.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Commissielid (vast)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens en bankgegevens
Verzameldoel Het uitbetalen van vaste vergoedingen na benoeming van het commissielid
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De verwerking van personele gegevens van medewerkers van de CCMO. Voor werving, selectie en indiensttreding (M5494); aanvraag ARBO-middelen (M4586); Formatie en bezetting & personeelsplanning (M3457); Personeelsbeheer (ambtenaren) (M2090, 2112); Ontwikkeling medewerkers (M2109); Ziekteverzuim, reintegratie, herstel (M4557, M4558, M4559, M4567); IDM rijkspas (M1177); Rijksadresgids (M1007); Rijksdirectory (M988); Rijksportaal (M845); BvRIN (M1010); Single Sign On (M1008).
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verschillend, zie verwijzingen naar gemeenschappelijke verwerkingen in hoofddoel.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND