Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 4 Behandeling van Wob-verzoeken
Verwerkingsnummer 7470
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Verzoeker om informatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens van de verzoeker
Verzameldoel Het behandelen van het Wob-verzoek
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Belanghebbende
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens van de belanghebbende
Verzameldoel Het behandelen van het Wob-verzoek
Bewaartermijn Archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO behandelt verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CCMO medewerkers en commissieleden betrokken bij de behandeling van het Wob-verzoek.
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken (in voorkomende gevallen).
  • Belanghebbende partijen (in voorkomende gevallen om een zienswijze te vragen)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND