Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking 6 Relatiebeheer externe contacten
Verwerkingsnummer 7573
Verantwoordelijke(n)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersoon externe relatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie, contactgegevens
Verzameldoel De CCMO onderhoudt contacten en communiceert met externe relaties voor communicatie d.m.v. telefoon, post of e-mail.
Bewaartermijn Persoonlijk werkcontact: zolang medewerker CCMO in dienst is. Gedeeld werkcontact: zolang de externe relatie actueel is, anders geldt de Archiefwet.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De CCMO onderhoudt contacten en communiceert met externe relaties, zoals ketenpartners, METC's, branche-organisaties, patiëntverenigingen, instellingen, andere (overheids) organisaties, leveranciers etc.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: CCMO medewerkers moeten in staat worden gesteld om met mensen buiten de organisatie te kunnen communiceren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerker CCMO

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Bezoekadres Parnassusplein 5
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16302
DEN HAAG
NEDERLAND