Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Complexiteit in de klas
Verwerkingsnummer 7606
Verantwoordelijke(n)
  • adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Schoolleider, intern begeleider(s), een selectie van 3-5 leerkrachten, 1 a 2 onderwijsassistenten en iemand van het bestuur en het samenwerkingsverband waar de school onder valt, 1 tot 3 ouders.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Interviews waarin betrokkenen wordt gevraagd een globaal beeld te schetsen van de achtergrondkenmerken van de kinderen op de school (opleiding ouders, herkomstlanden) en specifieke onderwijsbehoeftes (o.a. dyslexie, beperkingen). Er wordt niet gevraagd naar individuen. Belangrijkste onderzoeksvraag: hoe gaat de school om met verschillende onderwijsbehoeftes van leerlingen? Ter aanvulling worden er documenten geraadpleegd die de respondenten beschikbaar stellen of via Internet beschikbaar zijn.
Verzameldoel Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Bewaartermijn Ruwe audio-opnamen worden na goedkeuring/controle van transcripties vernietigd (uiterlijk 1 jaar na publicatie). Transcripten worden bewaard i.v.m. repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files
Bron De SCP onderzoekers hebben de scholen aangeschreven voor medewerking. De betrokkenen zijn werkzaam op de scholen of zijn ouders van leerlingen op diezelfde scholen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SCP onderzoekers op het gebied van onderwijs

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 16164
DEN HAAG
NEDERLAND