Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Stagefonds
Verwerkingsnummer 834
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletter, titulatuur, geslacht, geboortedatum. Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
Verzameldoel Beoordelen toekennen subsidie
Bewaartermijn volgens archiefwet 10 jaar. Besluit vaststelling selectielijst Volksgezondheidssubisies
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Geen recht op subsidie
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verzamelen van de WMO-overeenkomsten om te bepalen of een subsidiant onder de subsidieregeling stageplaatsen zorg II valt. Verzamelen van de stageovereenkomsten van de zorginstellingen die in de caseresearch vallen om de hoogte van de subsidie te bepalen. Er vallen per jaar 5 zorginstellingen in de caseresearch.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ministerie van VWS, directie MEVA

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt
Bezoekadres Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND