1 Werving, selectie en (her)benoeming van commissieleden

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 1 Werving, selectie en (her)benoeming van commissieleden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De leden en de plaatsvervangende leden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. Werving en selectie van een nieuw commissielid gaat volgens het coöptatiesysteem, waar het vertrekkende lid kandidaten aandraagt binnen zijn/haar eigen discipline. Deze verwerking is onderdeel van het proces: Beoordelen van protocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Commissielid (of plaatsvervangend commissielid)

  • Gegevens: Naam, contactgegevens, CV, overzicht publicaties uit PubMed, verklaring van belangen en geheimhoudingsverklaring.
  • Verzameldoel: Bij werving en selectie worden publieke gegevens gebruikt als agendapunt op de commissievergadering. Bij benoeming worden de overige gegevens gebruikt voor de benoeming van betrokkene.
  • Bewaartermijn: Archiefwet
  • Bron: Bij werving en selectie worden publieke gegevens gebruikt beschikbaar op website organisatie en PubMed. Bij benoeming worden overige gegevens geleverd door betrokkene.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • CCMO medewerkers en commissieleden
  • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND