DigiD

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking DigiD in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD persoonsgegevens.
  Taak van algemeen belang
 • Verwerking contactgegevens van afnemers.
  Uitvoering overeenkomst
 • Ten behoeve van controle op beheer.
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gebruikers van DigiD

 • Gegevens: Zie Besluit GDI artikel 2 onder c.
 • Verzameldoel: Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD persoonsgegevens.
 • Bewaartermijn: Zie Besluit GDI, artikel 11 Bewaartermijnen in verband met DigiD
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder deze gegevens kan geen DigiD niet gebruikt worden

Bezoekers van DigiD (artikel 2, onder a en b van het Besluit GDI)

 • Gegevens: Zie artikel 2, onder a en b van het Besluit GDI
 • Verzameldoel: Conform het Besluit GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD persoonsgegevens van bezoekers van digid.nl
 • Bewaartermijn: Zie artikel 11, lid 1 van het Besluit GDI
 • Bron: Betrokkene zelf
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens worden automatisch bij inloggen op de site verwerkt

Beheerders van DigiD

 • Gegevens: Logs met daarin de naam van de beheerder, de username van het beheeraccount en mutaties die zijn uitgevoerd.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van controle op beheer
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens worden automatisch door het systeem verwerkt bij het uitvoeren van beheerwerkzaamheden

Contactpersonen van afnemers

 • Gegevens: Contactgegevens van afnemers
 • Verzameldoel: Adminstratieve doeleinden
 • Bewaartermijn: Zolang de overeenkomst met de afnemers actief is en de gegevens tussentijds niet wijzigen
 • Bron: Betrokkene zelf
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De aangesloten partij is op grond van de aansluitvoorwaarden verplicht contactgegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • DigiD verstrekt gegevens aan de afnemers van DigiD (artikel 6 Besluit GDI). Overige ontvangers zijn: beheerders van DigiD en de medewerkers van verwerkers van DigiD (zie onder verwerker)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Informatiesamenleving en Overheid

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur Logius

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Logius is de dienst digitale overheid die valt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door zijn departement. De minister kan zijn verplichtingen op grond van de AVG mandateren aan een beheerder. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Logius bij de uitvoering de verantwoordelijkheid draagt heeft de Minister het beheer overgedragen aan Logius.