DigiD Machtigen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking DigiD Machtigen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD Machtigen persoonsgegevens.
  Taak van algemeen belang
 • Verwerking contactgegevens van afnemers.
  Uitvoering overeenkomst
 • Ten behoeve van controle op beheer.
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

- Contactpersonen van afnemers

 • Gegevens: naam, telefoonnummer, e-mail
 • Verzameldoel: Verwerking contactgegevens van afnemers.
 • Bewaartermijn: Zolang de overeenkomst actief is en de gegevens niet veranderen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aansluitende partij is verplicht op grond van de aansluitvoorwaarden de contactgegevens aan te leveren.

- Beheerders van DigiD Machtigen

 • Gegevens: logs met daarin de naam, de username van het beheer account en mutaties die zijn uitgevoerd.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van controle op beheer.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

- bezoekers van DigiD Machtigen

 • Gegevens: zie artikel 3, onder a Besluit GDI
 • Verzameldoel: Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius na.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: zie artikel 12, lid 1 Besluit GDI
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens worden automatisch bij inloggen op de site verwerkt.

- gebruikers van DigiD Machtigen

 • Gegevens: Zie artikel 3 onder b van het Besluit GDI
 • Verzameldoel: Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD Machtigen persoonsgegevens.
 • Bewaartermijn: Zie artikel 12 van het Besluit GDI
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder deze gegevens kan geen gebruik worden gemaakt van DigiD Machtigen

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Afnemers van DigiD Machtigen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Informatiesamenleving en Overheid

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur Logius

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Logius is de dienst digitale overheid die valt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door zijn departement. De minister kan zijn verplichtingen op grond van de AVG mandateren aan een beheerder. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Logius bij de uitvoering de verantwoordelijkheid draagt heeft de Minister het beheer overgedragen aan Logius.