Juridisch adviseren

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Juridisch adviseren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Juridische advisering aan de bewindspersonen, alle organisatie onderdelen van het ministerie, alle aanverwante organisaties, zoals zbo's en hoge colleges van staat en aan andere ministeries.
  Taak van algemeen belang
 • De vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
  Taak van algemeen belang
 • De vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
  Taak van algemeen belang
 • De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische - en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschilen en het doen uitoefenen van accountantscontrole
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers; (derde) Belanghebbenden; Bezwaarmakers; Beroep instellers; Klagers en beklaagden; Behandelend ambtenaren, griffiers, rechters etc.

 • Gegevens: Namen en contactgegevens. Afhankelijk van de inhoud van de zaak kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Verzameldoel: Zie de doelen van deze verwerking.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst BZK. Afhankelijk van de soort zaak 5, 7 of 20 jaar.
 • Bron: De gegevens worden in beginsel van de betrokkene zelf verkregen. Voor zover de gegevens niet van betrokkene worden verkregen, is de verdere gegevensverwerking verenigbaar, omdat deze berust op een wettelijke bepaling (artikel 6, vierde lid, aanhef, AVG).
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens zijn nodig om juridisch te kunnen adviseren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De rechterlijke macht of een andere rechtsprekende organisatie; Hof van Justitie of Europees Hof voor de Rechten van de Mens; De Nationale Ombudsman; College voor de rechten van de mens; Reclame code commissie; Autoriteit persoonsgegevens; Belanghebbenden.
 • Een ander bestuursorgaan indien de zaak bij dat bestuursorgaan thuis hoort in welk geval er een wettelijk doorzendplicht is; indien dat bestuursorgaan belanghebbende bij de zaak is; indien een afschrift naar dat bestuursorgaan dient te worden gezonden.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur CZW

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND