KOOP: LEGIS - Wetgevingsvoortgang bundel applicaties

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: LEGIS - Wetgevingsvoortgang bundel applicaties in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (voor MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender. Facilitering ontstaan wetgeving.
  Gerechtvaardigd belang. Facilitering ontstaan wetgeving.
 • Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (voor MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender. Deels wettelijk verplicht tot publicatie voortgang.
  Wettelijke verplichting
 • Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (voor MinJenV en andere ministeries en respondenten en verdere raadplegers); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender. Tbv publiekelijk inzicht geven van de voortgang.
  Taak van algemeen belang
 • Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender. Overeenkomst MinJenV met MinBZK/KOOP.
  Uitvoering overeenkomst
 • Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender. Reacties respondenten.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers en organisaties die de websites raadplegen en (bij Internetconsultatie) hun meningen, adviezen of ideeën over een wetvoorstel willen geven.

 • Gegevens: Voorletters, Achternaam, Woonplaats, Organisatie, Email-adres (in gebruik bij abonnement op notificaties; wordt niet gepubliceerd). Op contactformulier tevens (niet verplicht): Geslacht (heer/mevrouw), Postcode.
 • Verzameldoel: Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender
 • Bewaartermijn: Permanent.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien gevraagde gegevens niet worden aangeleverd worden reacties niet in behandeling genomen.

Beheerders (gebruiker/aanleveraar, gebruiker/publicatiebeheerder, contactpersonen) van de applicaties.

 • Gegevens: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, E-mail (zakelijk), Telefoon (zakelijk), Organisatie. Voor authenticatie-doeleinden: Gebruikersnaam, Wachtwoord en DigiD-OP-nummer.
 • Verzameldoel: Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender
 • Bewaartermijn: Permanent. Met uitzondering van KCWJ: totdat bekend is dat betrokkene niet langer werkzaam is bij de organisatie, dan wel om een andere reden het recht op toegang is komen te vervallen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien gevraagde gegevens niet worden verstrekt krijgt betrokkene geen toegang tot de applicaties en kan betrokkene geen bijdrage leveren aan de voorbereiding van wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens in de inhoud van documenten.

 • Gegevens: In ongestructureerde content kunnen naar de aard van de zaak allerhande gegevens worden verwerkt. De (organisatie van de) verstrekker is verantwoordelijk voor de inhoud en dus voor een rechtmatige verwerking van eventuele persoonsgegevens daarin.
 • Verzameldoel: Bundel applicaties voor wetgevingsvoortgang (MinJenV en andere ministeries en respondenten); betreft o.a. voor extern gebruik Internetconsultatie en Wetgevingskalender
 • Bewaartermijn: Permanent.
 • Bron: Aanleveraar (inhoudelijk verwerkingsverantwoordelijke) van documenten.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Is afhankelijk van de aard van het document. Publicatie kan daardoor incompleet zijn.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Publieke delen: alle internetgebruikers.
 • Besloten delen: alleen voor bevoegde gebruikers.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Logius

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Directeur CZW is verantwoordelijk voor de invulling in de applicaties (voor zover daar een invulling vanuit het ministerie BZK aan de orde is); zie o.a. ook M1816 van MinBZK. Directeur UBR is verantwoordelijk als verwerker/beheerder van de applicaties; dit wordt uitgevoerd bij KOOP. Verwerkingsverantwoordelijk, gezien vanuit het totaal van LEGIS applicaties, is het Ministerie van Justitie en Veiligheid; deze is opdrachtgever richting UBR/KOOP en systeemverantwoordelijk.

Referentie

Verwerkingsnummer: M3837
Type: Primair