MijnOverheid

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking MijnOverheid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Conform de Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst en het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI, verwerkt Logius namens de minister van Binnenlandse Zaken voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de voorziening MijnOverheid persoonsgegevens. De voorziening bestaat uit de dienst voor elektronisch berichtenverkeer de Berichtenbox, en de diensten voor informatieverschaffing Lopende Zaken en Persoonlijke gegevens
  Taak van algemeen belang
 • Ter uitvoering van deze taken worden ook persoonsgegevens (o.m. contactgegevens) verwerkt van partijen zoals klanten en leveranciers van MijnOverheid, ten behoeve van afstemming over de dienstverlening en relatiemanagement.
  Uitvoering overeenkomst
 • Het Logius Capaciteit Dashboard (LCD) geeft inzicht in geprognosticeerde capaciteitseisen voor MijnOverheid en in het actuele verbruik van capaciteit. Hiermee is het mogelijk om tijdig capaciteits problemen te kunnen voorzien zodat maatregelen kunnen worden genomen. LCD bevat hiervoor een geringe hoeveelheid zakelijke persoonsgegevens van contactpersonen en beheerders van het systeem.
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

- Bezoekers van MijnOverheid

 • Gegevens: Zie artikel 4, onder a van het Besluit GDI
 • Verzameldoel: Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid persoonsgegevens van bezoekers van mijnoverheid.nl
 • Bewaartermijn: Zie artikel 13, lid 1 Besluit GDI
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens worden automatisch bij inloggen op de site verwerkt.

- Gebruikers van MijnOverheid

 • Gegevens: Zie artikel 4 onder b van het Besluit GDI
 • Verzameldoel: Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid persoonsgegevens van gebruikers.
 • Bewaartermijn: Zie artikel 13, lid 2, 3 en 4 van het Besluit GDI
 • Bron: Uit de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP), van de gebruiker zelf en van de afnemers die verplicht en op eigen initiatief zijn aangegeven als leverancier van berichten.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder de gevraagde gegevens kan de betrokkene (gebruiker) geen gebruik maken van de functionaliteiten binnen MijnOverheid.

- Vertegenwoordigde en gemachtigde in MijnOverheid

 • Gegevens: Zie artikel 4 onder c van het Besluit GDI
 • Verzameldoel: Conform het Besluit verwerking persoonsgegevens GDI verwerkt Logius namens de minister van BZK voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding , werking, beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid persoonsgegevens van de vertegenwoordigde en gemachtigde.
 • Bewaartermijn: Zie artikel 13 lid 5 van het Besluit GDI.
 • Bron: Uit de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) en van de betrokkene zelf.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan de betrokkene geen gebruik maken van deze functionaliteit binnen MijnOverheid.

- Beheerders van MijnOverheid

 • Gegevens: Logs met daarin de naam, de username van het beheeraccount en mutaties die zijn uitgevoerd.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van controle op beheer.
 • Bewaartermijn: vijf jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens worden automatisch door het systeem verwerkt bij het door de beheerder uitvoeren van beheerwerkzaamheden.

- Contactpersonen van afnemers

 • Gegevens: • Afnemer • Gebruikersnaam • Volledige naam van de gebruiker (in deze context: contactpersoon/medewerker van afnemer) • Status (gebruiker is ‘actief’ of ‘geblokkeerd’) • Telefoonnummer (Zakelijk) • Emailadres (Zakelijk) • IP adres (doorgaans zakelijk) • Contactpersoon (Ja/Nee) • Medew. Logius (Ja/Nee) • Laatst ingelogd (dd-mm-jjjj) • Logging van inlogpogingen • # Foutieve logins • Wachtwoord gewijzigd (dd-mm-jjjj) • Beheerder(s) Rol / authorisatieprofiel Gebruiker Beheerder Afnemer Planner
 • Verzameldoel: Verwerking contactgegevens van afnemers.
 • Bewaartermijn: Volgens wet EBV en zolang de overeenkomst actief is en de gegevens niet veranderen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aansluitende partij is verplicht op grond van de aansluitvoorwaarden de contactgegevens aan te leveren. LCD kan niet worden gebruikt door de afnemer als er geen contactgegevens t.b.v. het aanmaken van een afnemers-gebruikersaccount worden aangeleverd.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Zie Artikel 8: Verstrekkingen in verband met MijnOverheid uit het Besluit GDI en Artikel 10: Overige verstrekkingen
 • De beheerders van LCD (dit zijn werknemers binnen Logius die deze rol toebedeeld hebben gekregen) zijn de ontvangers van deze gegevens. Het doel is t.b.v. de toegang tot LCD. Deze gegevens worden verder op geen enkele wijze in enige vorm van rapportage verwerkt.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Informatiesamenleving en Overheid

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur Logius

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Beleidsopdrachtgever